Medisinsk næringsdrikk rammes av særavgift - urimelig og uheldig

NB: Utvalget la sist uke frem sin innstilling. Etter å ha lest NOU’en, er vi beklageligvis usikre på om særavgiften unntas eller fortsatt vil ramme næringsdrikker for spesielle medisinske formål. Vi vil undersøke dette nærmere og oppdaterer saken.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. «Utvalget skal særlig vurdere om avgiftene kan og bør utformes slik at de i større grad tar hensyn til helse- og ernæringsmessige formål».

Særavgiften som regjeringen vil innføre på alkoholfrie, kullsyrefrie drikkevarer, rammer næringsdrikker klassifisert som «Næringsmidler for spesielle medisinske formål». Melanor har sendt et innspill til utvalgets arbeid hvor vi gjør oppmerksom på en rekke uheldige konsekvenser ved innføring av særavgiften.

Helsehjelp for eldre og underernærte

Næringsdrikker brukes for medisinske formål i behandling av pasienter og sårbare personer som helt eller delvis er avhengig av næringsdrikker for å dekke sitt næringsbehov. Behandlingen rekvireres av lege, sykepleier eller farmasøyt og produktene selges gjennom apotek eller bandagist. En stor del av behandling med næringsdrikk betales av Folketrygden.

Særavgiften er urimelig og uheldig

Vi mener det er åpenbart at særavgiften for «alkoholfrie, kullsyrefrie drikkevarer» ikke har som formål å regulere medisinsk ernæring brukt av underernærte og syke mennesker. Effekten avgiften har i forhold til disse produktene er både urimelig og uheldig. 

Vi mener det er viktig at arbeidsutvalget, som skal vurdere avgiftene, er oppmerksom på at næringsdrikker omfattes av avgiften. Konkret gjelder dette medisinsk begrunnede ernæringsprodukter som foreskrives av leger på blå resept til pasienter som er underernærte eller har risiko for å bli underernært.

Forslag til løsning

Følgende forslag forenkler tolltarifferingen, sørger for lik behandling av alle produsenter/importører og gir forutsigbare og like betingelser for alle leverandørene:

  • «Næringsmidler til spesielle medisinske formål», som inkluderer både næringsdrikker og sondeløsninger, klassifiseres under eget tolltariffnummer med et tollfritak

  • Dersom toll og avgifter pålegges «Næringsmidler til spesielle medisinske formål», bør det innføres automatisk økning av netto refusjonspris hos Helfo

Les Melanors innspill til Finansdepartementet her

Les også vår kronikk i Dagens Medisin om saken