Regjeringen vil ha smartere anskaffelser og bedre konkurranser

Illustrasjon fra forsiden av Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”.

Illustrasjon fra forsiden av Stortingsmeldingen “Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser”.

Regjeringen la onsdag frem stortingsmeldingen «Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser». – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. Han sier videre: «det viktigste virkemidlet vi har, er et velfungerende marked med god konkurranse». 

Smarte og effektive anskaffelser

Regjeringen ønsker at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. - Meldingen er en viktig strategi for anskaffelsesarbeidet fremover og potensialet er stort for å bruke anskaffelsesregelverket bedre. Det er like store muligheter for forbedringer av innkjøpsarbeidet i statlige som i kommunale sektorer, sa Røe Isaksen.

- Målet med meldingen er økt profesjonalisering og bedre, mer effektive og smartere anskaffelser. Offentlige innkjøpere må alltid legge til rette for god konkurranse i sine anskaffelser, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin presentasjon, hvor Melanor var tilstede.

Mye bra, men savner konkrete tiltak

- Denne meldingen er viktig for våre medlemmer. Vi gjenkjenner flere av våre innspill til meldingen og vi er tilfredse med at regjeringen vil tilrettelegge for mer innovasjonsvennlige innkjøp og bedre konkurranser. Vi beveger oss i riktig retning, samtidig er vi utålmodige og ønsker oss konkretisering og plan for oppfølging av de ulike områdene, sier seniorrådgiver Henriette Jovik.

Gode konkurranser - et lederansvar

Oppdragsgiverne må legge til rette for gode konkurranser. Innovasjon oppnås ved at oppdragsgivere heller beskriver behovet enn å beskrive detaljert hva de skal ha. Gode konkurranser kan oppnås i dialog mellom næringslivet og oppdragsgivere, sa Røe Isaksen

Det er et ledelsesansvar å gjøre gode anskaffelser og sørge for at ansatte har riktig kompetanse. Det er også et lederansvar å sørge for innovasjon.

- Meldingen har fokus på at gode innkjøp er et lederansvar og at det er viktig med riktig kompetanse. Ledere i offentlige virksomheter må ta ansvar for anskaffelser som et strategisk virkemiddel, sier Jovik.

Strategidokument – ikke forslag til nytt regelverk

- Dette er en strategi og ikke et forslag til nytt anskaffelsesregelverk. Nå gjelder det å sette tiltakene i meldingen ut i livet og slik får vi resultater. For å hente ut effektene anskaffelser kan gi, er det viktig med kompetanse og profesjonalisering. Jeg oppfordrer til å bruke anskaffelser til å drive frem innovasjon, sa næringsministeren.

Samarbeid med privat og offentlig sektor er viktig for å få til arbeidet med å få til gode anskaffelser. Stortingsmeldingen er starten på arbeidet. Røe Isaksen oppfordret til dialog med næringslivet. Melanor bidrar gjerne til å sette strategien ut i livet.

- Næringsministeren nevnte at områder der det er store sentrale innkjøp (for eksempel av NAV og Sykehusinnkjøp) skal utredes mer. Der vil Melanor, sammen med medlemmene ha gode forutsetninger for å komme med innspill. Vi er opptatt av å se både på gevinster og på risiko når det gjelder sentralisering av offentlige innkjøp, avslutter Jovik.

Nå sendes meldingen til Stortinget for videre behandling. Vi forventer at komiteen avgir sin innstilling til Stortinget før sommeren

Regjeringen varsler blant annet at den vil:

  • I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.

  • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.

  • Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.

  • Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.

  • Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.

  • Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.

  • Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

  • Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.

  • Foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser.

  • Videreføre og videreutvikle Leverandørutviklingsprogrammet.

Les mer om stortingsmeldingen her

Her kan du laste ned meldingen