Helsenæringsmeldingen oppfordrer til mer samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: NFD

I dag la Næringsdepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) frem Stortingsmelding om Helsenæringen.

Hensikten med helsenæringsmeldingen

Hovedmålet med Helsenæringsmeldingen er å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg.

-Gevinstene ved et samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige, vil gi pasientene et bedre tilbud, helsetjenesten blir mer effektiv og bærekraftig, og vi får en fremvekst av en kunnskapsrik næring som bidrar med lønnsomme arbeidsplasser, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Utnytte potensialet i større grad

-Utvikling av bedre helse- og omsorgstjenester fordrer et konstruktivt samarbeid med helsenæringen nasjonalt og internasjonalt, sa Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i sin presentasjon. Røe Isaksen fortsatte sin presentasjon med å peke på at potensialet kan utnyttes bedre fordi man i dag opplever:

 • Liten kultur for samarbeid

 • Uklar rolledeling

 • Lite profesjonelle offentlige anskaffelser

 • Antall kliniske studier går ned

 • Utfordrende tilgang til kapital

 • Krevende å få innpass internasjonalt

 • Vanskelig tilgang til helse- og registerdata

Dette ønsker statsråden å gjøre noe med gjennom:

 • en sterkere kultur for dialog og kontakt mellom næringsliv, universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgssektoren

 • å arbeide for gode rammebetingelser generelt og for forskning og utvikling spesielt

 • at helse- og omsorgsektoren skal vær en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet

 • å legge til rette for økt kommersialisering av medisinsk og helsefaglig forskning og ideer fra helse- og omsorgssektoren

Dette konkretiseres blant annet gjennom tydeligere beskjed i oppdragsdokumentene og tildelingsbrevene til sykehusene.

Videre behandling av meldingen

Nå skal meldingen gjennom en grundig behandling i Stortinget. Vi forventer at komiteen avgir sin innstilling til Stortinget før sommeren. Melanor vil følge dette arbeidet nøye.

Til høsten inviterer NDF til en innspillskonferanse hvor de ønsker tilbakemelding fra de ulike aktørene om hvordan de vurderer meldingen. - Nå har vi strategien, heretter kommer virkemidlene og handlingen, sa Røe Isaksen.

Melanor vil engasjere medlemmene i det videre arbeidet med meldingen og vi vil sørge for å gi bransjens innspill til NFD og HOD.

Melanor: vårt inntrykk av meldingen

- Det er vanskelig å være uenig i det som ble presentert i dag. Våre umiddelbare inntrykk er positive. Vi er fornøyde med å observere at en rekke av våre innspill til høringen er tatt med i meldingen. Nå ser vi frem til å lese meldingen i sin helhet og få mer informasjon om de konkrete tiltakene. Det kan virke som om regjeringen har motivasjon til faktisk å gjøre noe og ikke bare legge frem en melding med store ord, sier adm. direktør Atle Hunstad optimistisk.

Les pressemeldingen som gir en kort oppsummering av innholdet i meldingen

Her kan du laste ned Helsenæringsmeldingen