Høring om Helsenæringen

Adm. direktør Atle Hunstad og seniorrådgiver Henriette Jovik deltok i høring om Helsenæringen.

Adm. direktør Atle Hunstad og seniorrådgiver Henriette Jovik deltok i høring om Helsenæringen.

Melanor, med Atle Hunstad og Henriette Jovik, deltok på høring om Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester. I høringsnotatet skriver vi følgende:

Melanor er fornøyd med at det for første gang er lagt frem en stortingsmelding om helsenæringen. Helsenæringen kan ved hjelp av innovative løsninger bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, diagnostisering, behandling og omsorg. Helsenæringen kan bidra til verdiskapingen i norsk økonomi som ligger til grunn for vår felles velferd. Det er dobbel gevinst.

Fem viktige forhold

Et særpreg ved medisinsk teknologi er høy utviklingstakt. Mye av innovasjonen kjennetegnes ved at den er lite kostnadskrevende å ta i bruk og har lav risiko. Melanor ønsker en aktiv politikk for opptak av helsenæringens gode og effektive løsninger. Følgende forhold som er særlig viktige for våre medlemmer er:

  1. Helse- og omsorgssektoren må få et tydelig innovasjonsmandat. Ledere i norsk helsesektor må, i større grad, forstå betydningen av å støtte oppunder utvikling av bedre og mer effektive løsninger. Helsevirksomhetene har en sentral rolle i forhold til klinisk forskning, test- og utprøvingsfasiliteter for nye og innovative løsninger.

  2. Melanor etterlyser en sterkere kultur for samarbeid og dialog mellom helse- velferdssektoren, akademia og næringsliv – med respekt for ulike ståsteder. Vi opplever en betydelig skepsis til næringslivet som samhandlingspart. Rammene for samhandling må være tydelige, transparente med klart formål og ansvar.

  3. Offentlige anskaffelser setter avgjørende rammer for våre medlemmer. Anskaffelser i sektoren handler dessverre for ofte om pris per enhet og «budsjettsiloer». Dette er kortsiktig og kostbart. Nye løsninger, som tidlig diagnostikk for forebygging av hjertesvikt eller hjemmedialyse, koster kanskje mer «per stykk», men kan gi bedre tjenester til brukerne, og kostnadsbesparelser i helsebudsjettet forøvrig.

  4. Melanor arbeider for mer verdibaserte prioriteringer og anskaffelser. Vi mener verdi for brukeren og samfunnseffekter, som mestring, bedre helse og økt selvstendighet, også må vektlegges. Vi må tillate oss å vurdere viktige positive samfunnseffekter av nye medisinske løsninger i diskusjonen om prioritering og investering i bærekraftige løsninger.

  5. Sentraliserte, nasjonale anskaffelsesenheter bør innrette anskaffelsene slik at de gir markedstilgang for flere. Et mangfoldig leverandørmarked og sunn konkurranse er en forutsetning for fremtidig innovasjonskraft.

Saken er til behandling i næringskomiteen. Utkast til innstilling forelegges helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før næringskomiteen avgir innstilling i saken. Debatt og vedtak i meldingen kommer til høsten.

Les hele vårt høringsnotat her

Her kan du høre Atle Hunstads innlegg på høringen

Les også artikkelen “Helsenæringsmeldingen oppfordrer til mer samarbeid mellom helsenæringen og det offentlige”