Innspill til arbeid med finansieringssystemet og blåreseptforskriften

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

De to siste årene har Helse- og omsorgsdepartementet i sine tildelingsbrev til Helsedirektoratet gitt tydelige styringskrav relatert til blåreseptordningen. Dette betyr at departementet setter i gang et regulatorisk arbeid på feltet, som kan ha betydning for bransjen. I tillegg kan det også komme endringer i forbindelse med budsjettprosessene.

Kravene indikerer at departementet ønsker å bruke mange av de samme grepene som er gjort på legemiddelfeltet, også i forhold til §§5-6 i blåreseptordningen. Vi tror myndighetene med dette ønsker å sikre gode prioriteringer, effektiv forvaltning og kostnadskontroll.

Hvilke konsekvenser eventuelle endringer får for våre medlemmer, er for tidlig å si. Melanor følger derfor arbeidet tett og har deltatt i flere møter og bidratt med skriftlige innspill til Helsedirektoratet. Under finner du mer bakgrunnsinformasjon:

Oppdraget fra departementet til direktoratet

I tildelingsbrev for 2019 har fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt følgende oppdrag til Helsedirektoratet:

  • Helsedirektoratet skal innen 1. juli 2019 foreslå endringer i blåreseptforskriften § 5 og § 6. Det må sees på bestemmelsenes ordlyd og struktur. Oppdraget innebærer å implementere prioriteringskriteriene som i dag gjelder for stønad til legemidler.

  • Helse- og omsorgsdepartementet ser i tillegg behovet for en nærmere vurdering av dagens regulering av forholdet mellom Helfo og leverandør. Det bes om at Helsedirektoratet ser på mulighetene for å regulere dette i en særskilt forskrift, eventuelt å regulere innholdet nærmere innenfor dagens bestemmelser.

  • Helsedirektoratet skal gjennomgå og vurdere behov for endringer i dagens avansestruktur og -nivå på områdene medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som dekkes over blåreseptforskriften § 5 og 6, herunder behovet for ev. å klargjøre regelverket på dette området. Frist for forslag til ev. endringer er medio 2020. Berørte parter skal underveis i arbeidet gis anledning til å gi innspill til mulige løsninger

I 2018 kom et tillegg til tildelingsbrevet med følgende oppdrag;  

  • Prinsipper for fordeling av finansieringsansvar

  • IKT og oppgjørsløsninger

  • Egenandeler og egenbetaling

Her finner du våre innspill etter møtet om finansieringsansvaret for medisinsk utstyr
Her finner du Melanors innspill til arbeidet med endringer i ordlyden i blåreseptforskriften

Hege Mikkelsen