Vellykket møte med Sykehusbygg

IMG_0663.jpg

Før sommerferien ba Melanor om et møte med Sykehusbygg. Bakgrunnen var at medlemmer uttrykte bekymring for at kommunikasjonen i perioden før og under anbudskonkurransen for store offentlige laboratorieanskaffelser var blitt vanskelig og for regulert. 

Møtet fant sted 14. august i Sykehusbygg sine lokaler i Oslo. Melanor ble tatt godt imot av Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen og Kjell Olav Lyngsmo som er Fagansvarlig Utstyr i Sykehusbygg.

Melanors Atle Hunstad og Jan Ivar Ingebrigtsen i møte med Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen og prosjektleder Kjell Olav Lyngsmo, begge Sykehusbygg den 14. august. 

Det kom raskt frem at Sykehusbygg ikke hadde noen intensjon om å gjøre kommunikasjonen vanskelig, eller å regulere denne strengere enn det som er nedfelt i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Sykehusbygg er veldig oppmerksomme på at behovet for god kommunikasjon mellom aktuelle tilbydere, fagmiljø og Sykehusbygg er en sentral suksessfaktor for gode anskaffelser.

Diskusjonen ble dermed raskt sentrert rundt hva Sykehusbygg og Melanor sammen kan gjøre for å legge til rette for et godt og effektivt samarbeid med leverandørene.  Flere tiltak ble diskutert. På et overordnet nivå dreide disse seg rundt;

  • Informasjonsmøter i regi av Melanor hvor Sykehusbygg informerer om sine planer til våre medlemmer

  • Samarbeidsformer hvor Melanor kan legge til rette for at Sykehusbygg i større grad kan ta del i våre medlemmers kompetanse

  • Jevnlige dialogmøter mellom Sykehusbygg og Melanor

 Melanor og Sykehusbygg vil møtes på nytt om ikke lenge for å konkretisere samarbeidet og hvilke tiltak vi sammen ønsker å prioritere.

ATLE HUNSTAD

Administrerende direktør 

atle@melanor.no

948 18 476


Joachim Ellingsen