- Medisinsk næringsdrikk må fritas for særavgiften

1200x628Henriette-17.png

- Melanor støtter Dyrnesutvalget og krever at medisinsk ernæring fritas fra særavgiften slik at sårbare pasienter og folketrygden ikke rammes med økte kostnader. Det sier spesialrådgiver i Melanor, Henriette Ellefsen Jovik

Det regjeringsoppnevnte Dyrnes-utvalget leverte sin NOU-rapport i april. Utvalget foreslår å fjerne særavgiften og erstatte den med en helsebegrunnet avgift. Utvalget tar imidlertid ikke stilling til hvilke varer som skal omfattes av den nye helseavgiften, og mener dette må utredes videre. 

- Nå har vi avgitt høringsuttalelse til Dyrnesutvalget, og vi støtter utvalgets forslag  om at dagens særavgift på alkoholfrie drikkevarer bør oppheves og erstattes av en ny og helsebegrunnet avgift. Næringsmidler for spesielle medisinske formål må etter vår mening fritas fra dagens særavgift senest 1. januar 2020, sier Henriette Ellefsen Jovik. Hun mener at dagens avgift slår svært uheldig ut i forhold til næringsdrikker for spesielle medisinske formål. 

Melanor ber også om at i en ny og helsebegrunnet avgift må næringsmidler for spesielle medisinske formål fritas fra særavgift, slik det er i Finland og Storbritannia. «Næringsmidler til spesielle medisinske formål», som inkluderer både næringsdrikker og sondeløsninger bør klassifiseres under eget tolltariffnummer med et tollfritak. Dette vil understøtte Statens ernæringsråds og Helsedirektoratets arbeid med god ernæring for bedre helse hos eldre og underernærte, skriver Melanor i sin høringsuttalelse. 

Utilsiktede konsekvenser

Markedet for næringsdrikkene er regulert og produktene selges på apotek. Behandling med næringsdrikker rekvirert av lege dekkes gjennom blåreseptordningen. 

- Det er åpenbart at særavgiften for alkoholfrie drikkevarer ikke har som formål å gjøre medisinsk ernæring dyrere for pasienter og folketrygd. Vi tror ikke politikerne så for seg at denne særavgiften skulle resultere i dyrere næringsdrikker for underernærte og syke mennesker. Men slik er det dessverre blitt. Effekten avgiften har i forhold til næringsdrikkene er både urimelig og uheldig og tar ikke hensyn til helse- og ernæringsmessige formål, sier Ellefsen Jovik.

- Økningen i avgiftene til næringsdrikker fører også til økte utgifter for Folketrygden og for pasientene. Dette tror vi heller ikke regjeringen har ønsket. Vi mener derfor at medisinsk ernæring må fritas fra avgiften slik at denne ikke rammer sårbare pasienter og øker Folketrygdens utgifter, avslutter Melanor-rådgiveren. 

Joachim Ellingsen